در این بیمه نامه  ، خانه دار بودن یک شغل محسوب می شود و حتی از نظر ریسک شغلی بالاتر از کارمند یا مدیر فروش قرار دارد. به این معنا که بیشتر از کارمندان در معرض خطر هستند و شغل سخت تر و جدی تری دارند. تنها شرط دریافت حقوق بازنشستگی برای هر کس، چه افراد کارمند چه بانوان خانه دار، این است که در انتهای قرارداد بیش از 50 سال سن داشته باشند.  

در واقع این طرح دقیقا همانند بیمه عمر و بازنشستگی افراد عادیست و فقط شغل بیمه گذار بعنوان “خانه دار” محسوب  می شود. در این طرح بانوان عزیز در انتهای قرارداد می توانند تعیین کنند که کل پول را به صورت یکجا (ارزش بازخرید) می خواهند یا تمایل دارند از حقوق بازنشستگی یا مستمری مادام العمر برخوردار باشند. یا بخشی از هر دو.

بیمه زنان خانه دار