بیمه مسئولیت مدنی

بیمه مسئولیت حرفه ای پیراپزشکان

عبارت است از بیمه مسئولیت مدنی حرفه ای بیمه گزار (پیراپزشکان) در قبال اشخاصی که به علت خطا، اشتباه، غفلت و یا قصور بیمه گزار در انجام امور پیراپزشکی دچار صدمات جسمانی یا روانی گردیده و یا فوت شوند.

بیمه مسئولیت حرفه ای پزشکان

عبارت است از بیمه مسئولیت مدنی حرفه ای بیمه گذار در قبال اشخاصی که به علت خطا، اشتباه و یا قصور بیمه گذار در تشخیص، معالجه، مداوا، اعمال جراحی و بطور کلی انجام امور پزشکی دچار صدمات جسمانی یا روانی گردیده و یا فوت شوند.

بیمه پیمانکاران

سئولیت مدنی بیمه گذار جهت جبران صدمات بدنی وارد به اشخاص ثالث و خسارت مالی وارد به اموال آنان ناشی از انجام عملیات کار مورد بیمه در محل اجرای پروژه مشروط بر اینکه مسئولیت بیمه گذار توسط بیمه گر یا مراجع قضایی احراز گردد . منظور از اشخاص ثالث افرادی می باشند که هیچ گونه ارتباطی با کار مورد بیمه نداشته باشند .

بیمه مسئولیت مستاجر در مقابل موجر

مسئولیت بیمه گذار در برابر موجر بدین معنی که چنانچه در اثر وقوع و تحقق خطرات مندرج در این بیمه نامه، بیمه گذار قانوناً مسئول جبران خسارت وارد به مورد اجاره شناخته شود بیمه گر طبق شرایط و مقررات این بیمه نامه نسبت به پرداخت خسارت به موجر اقدام می نماید.

بیمه مسئولیت آتش سوزی

مسئولیت مدنی بیمه گذار در قبال اشخاص ثالث، بدین معنی که چنانچه در جریان وقوع آتش سوزی، انفجار و ترکیدگی لوله آب در محل مورد بیمه، خسارتهای بدنی و مالی به اشخاص ثالث وارد آید و مسئولیت بیمه گذار توسط بیمه گر و در صورت لزوم توسط مراجع قضائی محرز شناخته شود، بیمه گر بر اساس مفاد و شرایط این بیمه نامه و حداکثر تا سقف تعهدات مندرج در جدول تعهدات بیمه نامه، خسارات وارده را جبران خواهد نمود.

بیمه مهندسان ناظر

مسئولیت مدنی حرفه ای بیمه گذار در قبال مالک، اشخاص ثالث و کارکنان پروژه ساختمانی، بدین معنی که چنانچه در اثر سهل انگاری، اشتباه، خطا، غفلت و یا قصور حرفه ای بیمه گذار در محل ملک مورد نظارت، خسارات جانی و مالی به مالک، اشخاص ثالث و کارگران پروژه ساختمانی وارد آید و مسئولیت بیمه گذار توسط بیمه گر و در صورت لزوم توسط مراجع قضائی محرز شناخته شود، بیمه گر بر اساس مفاد و شرایط این بیمه نامه و حداکثر تا سقف تعهدات مندرج در جدول تعهدات بیمه گر در بیمه نامه، خسارات وارده را جبران خواهد نمود.