این کارگزاری دارای پروانه رسمی بیمه از بیمه مرکزی کشور و کد همکاری از کلیه شرکتهای بیمه دولتی و خصوصی می باشد ومتعهد به ارائه مشاوره صحیح منطبق بر نیازهای بیمه ای بیمه گذاران است تا بتوانند بهترین انتخاب را از میان انواع بیمه نامه و شرکتهای مختلف بیمه ای داشته باشند .

درباره ما