موضوع این بیمه نامه عبارت از پوشش فوت و نقص عضو، از کار افتادگی و هزینه های پزشکی ناشی از حادثه بیمه شده، با شرایط زیر می باشد: - حداکثر سن در بیمه حوادث گروهی 75سال است. - پوشش هزینه پزشکی ناشی از حادثه به صورت الحاقیه صادر میگردد و تعداد بیمه شدگان این الحاقیه می بایست مساوی تعداد بیمه شدگان پوشش فوت و نقض عضو و ازکار افتادگی باشد. - تقسیط حق بیمه سالانه - سرمایه هزینه پزشکی معادل 10درصد سرمایه فوت تعیین میگردد. - نرخ حق بیمه بر اساس فعالیت شغلی بیمه گذار میباشد.

بیمه حوادث گروهی